شما اینجا هستید: علوم قرآن و تفسیر > ترجمه اسباب نزول
ترجمه اسباب نزول
ترجمه اسباب نزول
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2424 کیلوبایت
نویسنده : واحدي نیشابوری
موضوع : علوم قرآن و تفسیر
ناشر :
مترجم : علیرضا ذکاوتی قراگزلو

اسباب النزول واحد نیشابوري یا شناخت مناسبتها و علت نزول آیههاي قرآنی مجموعه اطلاعاتی است که ما را در دانستن مکان و زمان و حوادثی که منجر به فرود آمدن آیهاي یا تشریع حکمی گردیده یاري مینماید و حقا بدون آن، فهم آیات قرآنی آنچنان که باید ممکن نیست و اگر بعضی شأن نزولها و مناسبتها را ندانیم چه بسا در فهمیدن آیهاي دچار انحراف شویم چنانکه مناسبت آیه فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (بقره، 115 ) در تحرّي قبله یا درباره نماز مستحبی و نافله است و از آن، عدم وجوب روي کردن به قبله را نباید استفاده کرد و این جز با توجه به شأن نزول معلوم نمی شود. و همچنین است آیه إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ (بقره، 158 ) به معنی تخییر در سعی بین صفا و مروه نیست، بلکه رفع محظوري است که نومسلمانان توهم می نمودند...

ارسال نظر