شما اینجا هستید: علوم قرآن و تفسیر > داستانهاي آموزنده از حضرت یوسف علیه السلام
داستانهاي آموزنده از حضرت یوسف علیه السلام
داستانهاي آموزنده از حضرت یوسف علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2789 کیلوبایت
نویسنده : قاسم میر خلف زاده
موضوع : علوم قرآن و تفسیر
ناشر :
مترجم :

نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن ما نیکوترین قصه ها را از طریق وحی و فرستادن این قرآن براي شما باز گو می کنیم خداوند یکی از داستانهائی را که نیکوترین قصه ها نام برده داستان حضرت یوسف علیه السلام است ، چرا احسن القصص نباشد در حالی که حاکمیت اراده خدا را در داستان یوسف علیه السلام به زیبائی و خوبی مشاهده می کنیم و سرنوشت بد حسودان را می خوانیم که خداوند نقشه هاي آنها را نقش بر آب می کند.

ما داستان حضرت یوسف را به 2 بخش تقسیم که بخش اول آن بنام داستان هاي آموزنده از حضرت یوسف علیه السلام چون اول داستان در آیه 4 نام یوسف با اذ قال یوسف شروع شده و حدود 78 داستان می باشد بیان نمودم و بخش دوم را با نام داستان هاي آموزنده از برادران حضرت یوسف با حدود 56 داستان نام گذاري شده چون از آیه 58 قرآن کریم و جاء اخوة یوسف برادران یوسف آمدند شروع شده نام گذاري کردیم ، امید است با مطالعه دقیق این داستان ها بارقه امید در مقابل ناامیدي ها و سختی ها و مشکلات و زدودن حسادت ها و بغض ها و دروغ ها و تهمت ها و بی عفتی ها و با بی توجهی به ما سوي الله عنایت فرماید.

ارسال نظر