شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام، حفظ سنن و احکام اسلام
امام، حفظ سنن و احکام اسلام
امام، حفظ سنن و احکام اسلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 787 کیلوبایت
نویسنده : محمد تقی فلسفی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

امامت در آیین مقدس اسلام منصبی است الهی و مقامی است بسیار رفیع که از طرف حضرت باري تعالی به افرادي اعطا گردیده است که در جمیع جهات شایسته و لایق آن بودهاند. امام، در شأن والاي امامت داراي صفات و مزایاي اختصاصی است و هر یک از آن صفات در وظیفهي امامت و براي ایصال مردم به سر منزل سعادت سهمی مهم و شایان دارد. براي آن که افراد باایمان امام را بهتر بشناسند و به قدر استعداد خویش به مقام معنوي امام آگاهی یابند اولیاي گرامی اسلام پیرامون تمام آن جهات مبسوط سخن گفته و علماي حدیث، اخبار مربوط به هر یک از آن جهات را گردآوري نموده و به صورت بابی مستقل در کتب.......

ارسال نظر