شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > سپهسالار عشق (سیري در زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام)
سپهسالار عشق (سیري در زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام)
سپهسالار عشق (سیري در زندگی حضرت ابوالفضل علیه السلام)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1276 کیلوبایت
نویسنده : احمد لقمانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : بهشت سمین
مترجم :

آن گاه که بر کناره ي دریا به بی کران نیلی آب خیره می شویم و در شکوه و وسعت آن حیران می مانیم، با دو احساس گونه گون روبه روییم: احساس فروتنی و خشوع و بیمناکی در پیشگاه این به شکوه بیکرانه که اگر تن به آن بسپاریم در کامش فرو خواهیم رفت و برنخواهیم آمد؛ و احساس همدلی و انس و همزادي با این آبی نجیب و آرام بخش که اگر چشم از آن برداریم، مغبون و تنها خواهیم ماند. انسانهاي بزرگ و بیکرانه نیز از همین گونه اند. به عباس بنگر: آن گاه که در عظمت وصف ناپذیرش خیره می شوي، حیرانی و خشوع سر تا پایت را فرا می گیرد و با این حال، هرگز نمی توانی چشم از او برگیري. دیرگاهی در او خیره می مانی و در ژرفاي جانت را از شکوه و بزرگی اش طراوت می بخشی، گر چه می دانی اگر گامی پیش روي غرقه خواهی شد. ...

ارسال نظر