شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > امام صادق (ع) الگوي زندگی
امام صادق (ع) الگوي زندگی
امام صادق (ع) الگوي زندگی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3395 کیلوبایت
نویسنده : حبیب الله احمدي
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر :
مترجم :

این نکته بر همگان شفاف است که باورهاي شیعه در مورد امامان معصوم بیشتر مسموع از گویندگان مذهبی میباشد. تحقیق و مطالعه در زندگی و اندیشه و رفتار امامان در خور شأن و موقعیت آنان نمیباشد. از جانبی نوشتار تحقیقی و روان در سطوح متفاوت به مقدار نیاز وجود ندارد؛ از جانب دیگر روي کرد به مطالعه در این راستا در حد انتظار نیست. به همین خاطر در این عرصه پژوهش هاي بیشتري نیاز است. بر این اساس تعهد قلم به دستان آگاه، فزونی می یابد که در این فرصت که شاید بتوان گفت در طول دوران تشیع بیبدیل است، بهره وري صحیح نموده و قدم هاي استواري در این راستا بردارند. این برهه فرصتی است تا تحقیقات مناسب براي مخاطبین در سطوح متفاوت از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان انجام گیرد. از جانب سوم جامعه به ویژه نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان روي کردي بیش در این عرصه باید داشته باشند تا از اندیشه ها و رفتارهاي امامان به صورت مستند و مبرهن آگاهی صحیح فراهم کنند؛ تنها به شنیده هاي محافل بسنده ننمایند.

ارسال نظر