شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > قصه هاي حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
قصه هاي حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
قصه هاي حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2364 کیلوبایت
نویسنده : علی اصغر همدانی
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : کشف الغطاء
مترجم :

کتابی که در پیش روي شما است، چهارمین جلد از مجموعه ي چهارده جلدي قصه هاي چهارده معصوم علیهم السلام است که ما، آن را « قصه هاي حضرت امام حسن علیه السلام » نامگذاري نموده ایم. لازم به یادآوري است که ما، مطالب این کتاب را بر یک مقدمه و چهل قصه و یک خاتمه، تنظیم و تدوین کرده ایم. با این توضیح که، در مقدمه ي کتاب، مروري کوتاه بر زندگانی جناب کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نموده و پس از آن، در متن اصلی کتاب، چهل قصه از قصه هاي امام مجتبی علیه السلام را به زبان ساده بیان نموده و در خاتمه ي کتاب نیز نصایح و مواعظی از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را زینت بخش و حسن ختام این کتاب، قرار داده ایم.

ارسال نظر