شما اینجا هستید: تاریخ و سیره > اصحاب امام صادق علیه السلام
اصحاب امام صادق علیه السلام
اصحاب امام صادق علیه السلام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3663 کیلوبایت
نویسنده : علی محدث زاده
موضوع : تاریخ و سیره
ناشر : کتابخانه مدرسه چهلستون
مترجم :

هراس همیشگی قدرتمندان و زور مداران از پرورش یافتگان راستین مکتب بوده است نه از اسلام صوري که خلیفهاش در مقابل یهود کرنش میکند و طاغوت زمان را ستایش مینماید. مسلمین را به کشتن میدهد. به هر حال امروزه بایستی جوانان را با شاگردان حقیقتی مکتب تشیع آشنا ساخت تا براي آنان که علوم جدید تحصیل میکنند الگوهایی از تقوا و فضیلت انسانی ترسیم کرده باشیم. مگر نه این است که آنانی که پیشرفته هستند و همه وسائل دنیاي مادي در اختیارشان میباشد، به سادگی به کشتن بشر و نابود کردن فضیلت مبادرت میکنند؛ در نظام آنان از انسانیت خبري نیست. امام صادق (ع) آن کاري که کرده این است که عدهاي را تربیت و آماده نموده است که انسانها بتوانند در دو بعد مادي و معنوي به پیش روند، همان گونه پیامبر (ص) فرمود: « جئتکم بخیر الدنیا و الاخرة » . او مردم را در این مکتب آشناي با خدا ساخته است، خدایی که هستی بخش است، و صحنه هستی را  براي انسانها خلقت فرموده است. ...

ارسال نظر