شما اینجا هستید: فقه و احکام > ارتداد
ارتداد
ارتداد
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 2084 کیلوبایت
نویسنده : محمد پاشایی
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

انسانها در برخورد با این نعمت بزرگ الهی و بهرهگیري از آن متفاوت اند و میتوان آنان را بدین سبب به سه گروه تقسیم کرد: گروه نخست، افرادي هستند که با تفکر و اندیشه و به کارگیري خرد خویش دعوت انبیاي الهی را اجابت کرده و با انتخاب دین و عمل به قوانین الهی سعادت خود را در دنیا و آخرت فراهم کردهاند و بدین وسیله خود را در مسیر توحید و بندگان مؤمن خدا قرار دادهاند. گروه دوم، انسانهایی هستند که بر اثر عدم تعقل و تفکر در رسالت انبیاي الهی و با پیروي از هواهاي نفسانی و وسوسه هاي شیطان در راه باطل و گذشته خود اصرار. ورزیده، با ردّ دعوت حیات بخش انبیا، راه کفر و عناد را در پیش گرفته و بدین وسیله خسران و تباهی را سرنوشت خویش ساختهاند. گروه سوم، کسانیاند که پس از دستیابی به راه حق و هدایت و پس از آن که خداوند براي مدتی زمینه هدایت و بهره مندي آنان از این نعمت ...

ارسال نظر