شما اینجا هستید: فقه و احکام > روابط دختر و پسر
روابط دختر و پسر
روابط دختر و پسر
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1056 کیلوبایت
نویسنده : محمدرضا احمدي
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

همانگونه که خود می دانید، تاکنون درمحیط تحصیلی، کمتر با جنس مخالف برخورد داشته اید. در مقاطع تحصیلی قبلی، با فضاي اَموزشی مختلط مواجه نبودید. زندگی اَموزشی شما، فارغ از حضور جنس مخالف بود. شاید محیط دانشگاه، نخستین تجربه برخورد مستقیم شما با جنس مخالف است. براین اساس، بایسته است با شکل این نوع ارتباط و پیامدهاي مثبت و منفی و راههاي کنار اَمدن با این پدیده، اَشنایی بیشتري پیدا کنید. نا اَشنایی می تواند موجب خسران و ضرر اَموزشی گردد و بهجاي بهره مندي علمی و اَموزشی، زیان اجتماعی، اخلاقی و حیثیتی به شما تحمیل کند. همچنین بدون قصد و برنامه قبلی، شما را از هدف دورکرده، به سمت انحراف هاي پیشبینی نشده ببرد. بر این اساس، اَگاهی از مواجهه صحیح با این پدیده و داشتن ارتباط سالم و صحیح با جنس ...

ارسال نظر