شما اینجا هستید: فقه و احکام > حجاب در قرآن کریم
حجاب در قرآن کریم
حجاب در قرآن کریم
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1656 کیلوبایت
نویسنده : مریم حاجی عبدالباقی
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

واژه حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است و معناي کلمه در این هفت مورد, چیزي است که از هر جهت مانع دیده شدن چیز دیگر شود. مانع مادي چنان که در این آیه (فقال إنّی أحببت حبّ الخیر عن ذکر ربی حتّی توارت بالحجاب)(ص/ 32) که ابن اثیر گوید: مقصود از حجاب, افق است. 2 و بعض مفسران گویند: مقصود پنهان شدن آفتاب است. و نیز در این آیه : (فاتّخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إلیها روحنا فتمثّل لها بشراً سویّاً) (مریم/ 17) که گفته اند مقصود از حجاب, دیوار است.  و نیز در این آیه که درباره زنان رسول خدا(ص) است: (و إذا سألتموهنّ متاعاً فاسئلوهنّ من وراء حجاب)(احزاب/ 5) که مقصود پوششی است مانع از دیده شدن آنان چون پرده. و می توان حجاب را در این آیه نیز چیزي محسوس گرفت که مانع دیدن شود: (و بینهما حجاب و علی الأعراف رجال) 6 اعراف/ 46 ...

ارسال نظر