شما اینجا هستید: فقه و احکام > احکام نماز(وقت شناسی، قبله شناسی، و پوشش )
احکام نماز(وقت شناسی، قبله شناسی، و پوشش )
احکام نماز(وقت شناسی، قبله شناسی، و پوشش )
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 909 کیلوبایت
نویسنده : محمد وحیدي
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

در چند جا نماز خواندن مکروه است یعنی ثواب نماز را کم می کند: 1- در حمام ، ولو در رخت کن آن باشد؛ 2- جاهاي کثیف ؛ 3- خانه اي که در او چیز مست کننده اي مانند شراب باشد؛ 4- در آشپزخانه و هرکجا که کوره آتش باشد؛ 5- زمین نمک زار؛ 6 -هر زمینی که در آن عذاب بر کسی نازل شد؛ 7- مقابل انسان ؛ 8-مقابل دري که باز است ؛ 9- در جاده و خیابان و کوچه ، اگر براي کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد، حرام است ، ولی نماز را باطل نمی کند؛ 10 - مقابل آتش و چراغ ؛ 11 - مقابل چاه و چاله اي که محل بول باشد؛ 12 - روبه روي عکس و مجسمه چیزي که روح دارد، مگر آنکه روي آن پرده بکشند؛ 13 - در جایی که عکس باشد، اگر چه روبه روي نمازگزار نباشد؛ 14 - در اتاقی که جنب در آن باشد؛ 15 - مقابل قبر؛ 16 - روي قبر؛ 17 - بین دو قبر؛ 18 - در قبرستان ؛ 19 - جایی که مقابل انسان چیزي باشد که حواس انسان را مشغول کند، مانند نوشته و یا نقاشی و... 20 - خانه اي که در آن سگ باشد (غیر از سگ شکاري ).

ارسال نظر