شما اینجا هستید: فقه و احکام > سیماي نماز
سیماي نماز
سیماي نماز
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 827 کیلوبایت
نویسنده : استاد حسین انصاریان
موضوع : فقه و احکام
ناشر :
مترجم :

بی تردید ، در میان عبادات و مسائل معنوي و ملکوتی ، نماز از ارزش و اهمیّت خاصّ ی برخوردار است . به اندازه اي که به نماز سفارش شده به چیزي سفارش نشده است . نماز وصیّت حضرت حق ، و انبیا و امامان ، و عارفان و عاشقان ، و ناصحان و حکیمان است . کتابی از کتاب هاي آسمانی حق خالی از آیات مربوط به نماز نیست . از برنامه هاي بسیار مهمّ کتاب هاي عرفانی و اخلاقی و مخصوصاً کتب حدیث ، نماز است . معارف الهی ، انسان بی نماز را انسان نمی دانند ، و هر بی نمازي را مستحقّ عذاب ابد و محروم از بهشت دانسته و بلکه جداي از نماز را حیوانی پست و موجودي تهیدست و تیره بختی بیچاره به حساب می آورند . نماز در زندگی و حیات انسان به اندازه اي ارزش دارد که اولیاي الهی براي یک لحظه از آن غافل نبودند و از هر راهی که ممکن بود دیگران را هم به این عبادت ملکوتی تشویق می کردند .

ارسال نظر