شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > حیا
حیا
حیا
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1158 کیلوبایت
نویسنده : امیرحسین بانکی پورفرد
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

از آن یاد شده است. البته شاید نتوان واژهي حیا را « آزرم » و « شرم » حیا واژهاي عربی است که در زبان فارسی با کلماتی همچون معادل کاربرد شرم در فارسی دانست؛ چرا که بنا به تعریف دهخدا، شرم حیرت و وحشتی است که در آدمی پیدا شود از آگاه شدن دیگري بر عیب یا نقص او و این حالت مربوط به بعد از عمل می باشد، در حالی که حیا قبل از عمل خود را نشان میدهد. لذا براي آن ذکر شده است ؛ بدین « توبه و حشمت » واژهي حیا در زبان فارسی نیز متداول گردیده است و معانی دیگري نیز همچون معنا که از هر کار منافی حیا توبه مینماییم و با حیا و آزرم صاحب حشمت و شکوه میشویم. کاربردهاي دیگر حیا عبارتند از: که این تعاریف مورد نظر ،« فرج شتر، گوسفند و درندگان ماده » ،« حال » ،« فراخی سال » ،« باران » ،« زیستن » ،« هویدا گردیدن راز » نیست . در تعاریف اهل لغت هم ویژگیهاي روانی حیا دیده میشود، مانند تغیر و دگرگون شدن حال، حالت انکسار درونی، شکستگی روانی و انقباض نفس و هم کارکرد حیا که عامل بازدارنده و دوريگزینی است.

ارسال نظر