شما اینجا هستید: اخلاق و تربیت > فرهنگ و اجتماع
فرهنگ و اجتماع
فرهنگ و اجتماع
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 21054 کیلوبایت
نویسنده : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی
موضوع : اخلاق و تربیت
ناشر :
مترجم :

اساس زندگی اجتماعی در اسلام چیست ؟پاسخ هدف نظام هاي اجتماعی مادي و غیر الهی , بهره مندي از مزایاي زندگی دنیا و به عبارتی سعادت دنیایی است . از این رو آنها اساس زندگی اجتماعی را قوانین موردپذیرش و قراردادي میان اعضاي اجتماع می دانند . اما اسلام از آنجا که براي انسان سعادت اخروي نیز قایل است و می داند که نیل به این سعادت ممکن نیست مگر از طریق معارف الهی که جمله آنها به توحید برمی گردند . اساس اجتماع را دین توحیدي قرارداده است و بر اساس همین دین توحیدي است که قوانین گوناگون جعل کرده است . ضمان اجراي این قوانین را نیز اولا به دست حکومت اسلامی سپرده و سپس بر عهده جامعه اسلامی قرار داده است .

ارسال نظر