شما اینجا هستید: عقائد و کلام > فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی
فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی
فرشتگان و تحقیقی قرآنی ، روایی و عقلی
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1427 کیلوبایت
نویسنده : علی رضا رجالی تهرانی
موضوع : عقائد و کلام
ناشر :
مترجم :

همان طور که موجودات نامحسوس فراوانی را به نام شیطان و فرزندانش (که بر آدمی گماشته شده و او را به بدي ها و گناهان دعوت می کنند) به اثبات می رساند موجودات نامحسوس دیگري را نیز به نام فرشته ثابت می گرداند ، که بر همه جهات عالم گمارده شده اند و به خوبی هاي و نیکی ها دعوت و هدایت می کنند و نیز برکات را فرو می فرستند ، این موجودات فرشته نامیده می شوند . بنابراین ، فرشته موجودي نامحسوس است که مظهر خوبی ها و نیکی ها و برکات و شیطان موجود نامحسوس ، خواهد بود که به نحوي مبدا بدي ها و گناهان است . در بسیاري از مواردي می شنویم و یا در اکثر ، بلکه همه تابلوها و پوسترهاي نقاشی و مینیاتور می بینیم که بعضی بی هیچ دلیلی فرشتگان را به صورت زنان تصور و ترسیم می کنند و بیشتر افراد با شنیدن واژه ملائکه (فرشتگان ) تعدادي زن و یا دختر بال دارد گیسو لند و . . . را جلو چشمان خود مجسم صحیح و ایمان حقیقی به آنهاست .

ارسال نظر