شما اینجا هستید: عقائد و کلام > غروب سرخ فام
غروب سرخ فام
غروب سرخ فام
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3136 کیلوبایت
نویسنده : کمال السیّد
موضوع : عقائد و کلام
ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
مترجم :

کاروانی به تعداد کوچک و به مقدار بزرگ؛ آرام آرام به پهن دشتی نزدیک میگردد که ریگهاي تفتیدهاش آمادهي فرود میهمانی میشود؛ که میزبانانی، خیانت پیشه او را به آبهاي روان با باغهاي سرسبز، میوههاي رسیده و اسلحههاي آماده براي یاري، دعوت نمودهاند. اي کاش قلمهایشان میشکست! آنان در یک چرخش صد و هشتاد درجهاي اندیشهاي شیطانی در سر پرورانده و آمادهي ارتکاب جرمی سهمگین شدند که خون در رگها خشکید، قلبهاي گرم و پرطپش یخ زد، اندوه بر سینهها کوه شد و دستها و پاها از تلاش بازماندند!! کتاب حاضر، ترجمه متن عربی این رویداد عبرتآموز تاریخی است که به تشنگان حقیقت اهداء میشود.

ارسال نظر