شما اینجا هستید: سایر > نیروهاي مسلح ( قوانین و مقررات کشور )
نیروهاي مسلح ( قوانین و مقررات کشور )
نیروهاي مسلح ( قوانین و مقررات کشور )
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 3566 کیلوبایت
نویسنده : واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان
موضوع : سایر
ناشر :
مترجم :

اصل هفتاد و نهم  برقراري حکومت نظامی ممنوع است درحالت جنگ و شرایط اضطراري نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شوراي اسلامی موقتا محدودیت هاي ضروري را برقرار نماید ، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. اصل یکصد و هفتاد و دوم  براي رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ژاندارمري شهربانی ، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که درمقام ضابط دادگستري مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههاي نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. اصل یکصد و چهل و پنجم  هیچ فرد خارجی به عضویت درارتش و نیروهاي انتظامی کشور پذیرفته نمی شود...

ارسال نظر