شما اینجا هستید: ادبیات > آراي وحدت رویه ( قوانین و مقررات کشور )
آراي وحدت رویه ( قوانین و مقررات کشور )
آراي وحدت رویه ( قوانین و مقررات کشور )
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 1490 کیلوبایت
نویسنده : واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان
موضوع : ادبیات
ناشر :
مترجم :

مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه التفاوت مزبور آراي سال 1348 راي وحدت رویه 31/3/ شماره 156 مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می نمایند: به موجب مادتین ( 62 و 63 ) قانون استخدام کشوري مصوب 1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شوراي سازمان امور اداري و استخدامی کشور است و به تقاضاي تجدیدنظر از راي آن شورا در غیاب شوراي دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوي مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ( 26 ) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره ( 25 ) قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی......

ارسال نظر