شما اینجا هستید: سایر > مقالات تخصصی زنان
مقالات تخصصی زنان
مقالات تخصصی زنان
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 6683 کیلوبایت
نویسنده : مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوري
موضوع : سایر
ناشر :
مترجم :

فمینیسم ایرانی به تبع جنبش فمینیسم جهانی گرایشهاي متنوع و متکثري را نمایندگی می کند. از آنجا که فمینیسم جنبشی انتقادي و اعتراضی است، بیشترین چالش ها را با نهاد مذهب و نظام هاي سیاسی دارد. در کشور ما پیوند نهاد مذهب و سیاست در درازمدت به رادیکالتر شدن حرکت هاي فمینیستی خواهد انجامید. فهرست: ضرورت بحث از فمینیسم: 1- تفکیک بین آموزه هاي فمینیسم و مدرنیته درباره مسایل زنان و خانواده 2- تفکیک بین جنبش فمینیسم و جریانهاي دفاع از حقوق زنان 3- تأثیرات عمیق فمینیسم بر عینیت و ذهنیت جوامع فعلی ویژگی هاي فمینیسم جهانی 1- نفی تمایزهاي جنسیتی 2- تبعیض و ستم تاریخی 3- مادرسالاري اولیه - و فمینیسم تاریخی 4- برابري 5- تبعیض مثبت 6- اعتراضی بودن جنبش فمینیسم 7- فقدان طرح جامع و دیدگاه هاي اثباتی 8 رویکرد انتقادي به خانواده 9- فقدان غناي علمی و نظریه پردازي جنبش فمینیسم؛ پیامدها و دستاوردها 1- دستاوردهاي جنبش فمینیسم 2- پیامدهاي جنبش فمینیسم فمینیسم در ایران سخن گفتن از فمینیسم و جنبش هاي فمینیستی، سهل و دشوار می نماید...

ارسال نظر