شما اینجا هستید: آیت الله ضیاءآبادی > امامت( روح دیانت)
امامت( روح دیانت)
امامت( روح دیانت)
دانلود نسخه الکترونیکی حجم کتاب: 31918 کیلوبایت
نویسنده : حضرت آیت الله سید محمد ضیاء آبادی
موضوع : آیت الله ضیاءآبادی
ناشر : انتشارات بنیاد خیریه الزهراء
مترجم :

بحث امامت، برخ الف تصوّر بعضی، یک بحث تاریخی کهنه نیست که بگویند: 1400 سال پیش میان دو گروه از امّت اس المی منازع های در مورد مسألۀ حکومت و زمامداری مسلمین واقع شد که در نتیجه گروهی غالب شدند و گروهی مغلوب. به هر حال هر دو گروه غالب و مغلوب از میان رفت هاند و اثری از
آنها باقی نیست. حالا شما این مسألۀ تاریخی چهارده قرن قبل را هر سال و هر ماه به تناسب شرایط مختلف تکرار می کنید و مردم را سرگرم م یسازید و سبب تفرقه و اخت الف میان امّت اس المی م یشوید و این کار درستی نیست. ما در جواب عرض م یکنیم: این طور نیست؛ مسألۀ امامت، یک مسألۀ تاریخی نیست، مسألۀ کهنه هم نیست؛ بلکه مسألۀ نو و تازه و همه عصری است و اصالً یک مسألۀ حیاتی است؛

ارسال نظر